Hút mùi độc lập


 Bosch DIB091K50

đ

Phân loại: Hút mùi độc lập
Kích thước: 90 cm
Xuất xứ: Đức

 Bosch DIB091E51

đ

Phân loại: Hút mùi độc lập
Kích thước: 90 cm
Xuất xứ: Đức

 Bosch DIB098E50

đ

Phân loại: Hút mùi độc lập
Kích thước: 90 cm
Xuất xứ: Đức

 Bosch DIB097A50

đ

Phân loại: Hút mùi độc lập
Kích thước: 90 cm
Xuất xứ: Đức

 Bosch DIC043650

đ

Phân loại: Hút mùi độc lập
Kích thước: 90 cm
Xuất xứ: Đức